Goryushkin-Sorokopudov Ivan

A. N. Sobolschikova-Samarina的肖像 – Ivan Goryushkin-Sorokopudov

A. N. Sobolschikova-Samarina的肖像[1910]纸板,蛋彩画,粉彩。69 x 46. […]

从世纪到世纪 – Ivan Goryushkin-Sorokopudov

在20世纪初,俄罗斯经历了俄罗斯文化复兴,现在被称为白银时代。渐渐地,艺术家的画布,在此期间形成的工艺,回归到 […]

在老城区的集市日 – Ivan Goryushkin-Sorokopudov

可以将B. M. Kustodiev,S. V。Ivanov,A。P. Ryabushkin的许多作品与 […]

冬季。罗斯托夫克里姆林宫 – 伊万Goryushkin-Sorokopudov

罗斯托夫引起了艺术家的注意,成为俄罗斯最古老的城市之一。编年史第一次在862年提到它。在16世纪末,在罗斯托夫 […]