Kalo Frida

自画像。时光飞逝 – Kalo Frida

Frida Kahlo于1907年出生于墨西哥。她过着艰难的生活,但是那些落到她身上的考验并没有打破她对生活的 […]

两个Fridas – Frida Kahlo

绘画”Two Fridas”写于1939年。艺术家自言自语。用于书写工作的材料用作帆布 […]