Palazzo Magnani的壁画 – Annibale Carracci

绘画的描述和含义

Palazzo Magnani的壁画   Annibale Carracci

Palazzo Magnani的壁画是Carracci兄弟之间最着名和最有活力的合作。至于这幅致力于罗马创立的壁画,其中一位传记作家Annibale Carracci表示,艺术家们”高兴地互相帮助,并没有分享这个壁龛的空间,因此这项工作可以作为一个整体,由最近的社区中的三位大师创造,同意。”


1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Palazzo Magnani的壁画 – Annibale Carracci